apr 29, 2018

Programul naţional privind sănătatea mintală pe anii 2017-2021 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acestuia


Publicat : 21.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 253-264     art Nr : 639
    În temeiul prevederilor art. 2 lit. h) şi art. 20, 21 şi 24 ale Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările şi completările ulterioare, art.1¹ și 2 ale Legii nr. 1402-XIII din 16 decembrie 1997 privind sănătatea mentală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44-46, art. 310), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Programul naţional privind sănătatea mintală pe anii 2017-2021, conform anexei nr.1;
    2) Planul de acţiuni pentru implementarea Programului naţional privind sănătatea mintală pe anii 2017-2021, conform anexei nr. 2.
    2. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să elaboreze programe teritoriale privind sănătatea mintală pe anii 2017-2021 şi să contribuie la realizarea lor.
    3. Autorităţile şi instituţiile responsabile vor asigura realizarea coordonată a Programului naţional şi a Planului de acţiuni nominalizate, informînd anual Ministerul Sănătăţii, pînă la data de 5 a lunii ce urmează după anul de gestiune, despre măsurile întreprinse.
    4. Ministerul Sănătăţii va monitoriza îndeplinirea Programului naţional menționat, prezentînd Guvernului anual, pînă la data de 20 a lunii ce urmează după anul de gestiune, informaţia generalizată privind măsurile întreprinse.
    5. Finanţarea Programului naţional privind sănătatea mintală pe anii 2017-2021 se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor aprobate anual în bugetul public naţional, precum şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
    6. Controlul executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                Gheorghe Brega
    Ministrul sănătăţii                                                Ruxanda Glavan
    Ministrul muncii, protecţiei 
    sociale şi familiei                                                  Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                              Octavian Armaşu

    Nr. 337. Chişinău, 26 mai 2017.
 
Planul integral il gasiti pe linkul ce urmeaza:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371376